Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Mölndals Plåt AB ska vara ett bolag som skapar en god arbetsmiljö både på det fysiska och det psykiska planet. Genom regelbundna riskanalyser skall vi förebygga risker för olyckor och ohälsa på våra arbetsplatser. För att skapa detta skall vi föra en öppen dialog med samtliga involverade.


  • Att hålla god ordning och en säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

  • Vi skall göra vad som är möjligt för att minska påverkan av skadliga arbetssätt, material och skapa en god och positiv arbetsmiljö.
  • Vi skall kontinuerligt och fortlöpande vidareutbildas och informeras om användandet av maskiner, verktyg och arbetssätt.

  • Vi skall driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ställda lagkrav i AFS 2001:1, förordningar och lokala miljöföreskrifter samt att arbeta för en ständig förbättring inom arbetsmiljöområdet.

  • Vi skall säkerställa arbetsmiljön inom företaget genom att systematiskt planera, förbättra, leda och kontrollera.

  • I samband med varje objektsstart skall det utvärderas om och i vilken mån det kan finnas miljöfarliga ämnen, i de material som skall hanteras.
  • Vi skall öka trivseln på arbetsplatsen genom att kontinuerligt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla.


Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet inom Mölndals Plåt AB skall genomföras enligt beslutad policy som åvilar företagets VD.
Kållered den 2014-04-22 Mölndals Plåt AB Anders Nilsson VD
KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO